Om G-klaven

Välkommen till oss på G-klavens skola.

G-klavens verksamhet startade 1992 och firade 25-års jubileum 2017. I skolan går drygt 140 elever, från förskoleklass t o m årskurs 6 och i förskolan är 70 barn inskrivna.

G-klaven är en trivsam skola där alla barn och vuxna känner varandra. Lokalerna är trevliga och vi har en härlig utemiljö där utrymme för kreativitet och spontanitet är stor.

Skolan ligger centralt i Ronneby och har hela kommunen som upptagningsområde. Skolbarnomsorg ”fritids” finns för de elever som är i behov av detta.

I G-klavens verksamhet ingår:
Fyra förskoleavdelningar:

Bjällran, Trumpeten, Sånglärkan och Delfinen

Förskolorna följer Lgr 11. I verksamheten har musik, rytmik och språk en framträdande plats.

Grundskola, förskoleklass t o m år 6

Undervisningen är individanpassad och sker i åldershomogena och åldersblandade grupper. Skolan prioriterar musik och språk. Personalen arbetar i arbetslag och har gemensamt ansvar för eleverna.

Skolan följer skollagen och Lgr 11.

Skolbarnomsorg / fritidshem

G-klavens fritidshem erbjuder skolbarnomsorg för alla elever på skolan. Fritidshemmet följer Lgr 11.

© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha